Conexus Engage

Kartleggingsprøver

 • stas

  STAS

  STAS står for ”Standardisert test i avkoding og staving”, og er en normert avkodings- og staveprøve. Samme prøve dekker alderspennet fra 2. klasse til og med 10. klasse.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-tjenestens materiellservice AS

  Kontakt administrator for tilgang.

 • sprak-6-16

  Språk 6-16

  Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Statped

  Kontakt administrator for tilgang.

 • sprak-5-6

  Språk 5-6

  Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Statped

  Kontakt administrator for tilgang.

 • s40

  S40

  S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Logometrica

  Kontakt administrator for tilgang.

 • ringeriksmateriale

  Ringeriksmaterialet

  Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Cappelen Damm

  Kontakt administrator for tilgang.

 • atferdssenteret3

  ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

  Kartlegging og vurdering av leseferdighet 2.- 5. klasse. Utvikling av en norsk versjon av DIBELS” – ”Dynamic Indicators”of Basic Early Literacy Skills ” med innhold som er tilpasset norske elever.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Atferdssenteret

  Kontakt administrator for tilgang.

 • ordkjedetesten

  Ordkjedetesten

  Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Logometrica

  Kontakt administrator for tilgang.

 • m-proven

  M-prøvene

  M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

  Kontakt administrator for tilgang.

 • fagbokforlaget-3

  Kartleggeren

  Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

  Pris: Kr.10,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
  Utgiver: Fagbokforlaget

  Bestill
 • kare-johnsen2-7

  Kåre Johnsens orddiktat

  Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon, normer, etc.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: PP-Tjenestens Materiellservice

  Kontakt administrator for tilgang.

 • carlsten

  Carlstens lesetest

  Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Cappelen Damm

  Kontakt administrator for tilgang.

 • cx

  Arbeid med ord

  Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Arbeid med ord læremidler AS

  Kontakt administrator for tilgang.

 • forside

  Alle teller

  Alle teller er et kartleggingsmateriell på området tall og tallforståelse, nivå 1-10.

  Pris: Ingen ekstra kostnad
  Utgiver: Matematikksenteret

  Kontakt administrator for tilgang.

Kartleggingsverktøy

 • nsf

  Svømmekartlegging

  Kunnskapsløftet ble revidert med nye mål for svømmeferdigheter i kroppsøvingsfaget. Bakgrunnen for revisjonen er å styrke svømmeopplæringen, slik at flere barn og unge lærer å svømme, og danne grunnlag for en felles forståelse av hva svømmedyktighet innebærer.

  Pris: Kr 10,- per elev
  Utgiver: Conexus og Norges Svømmeforbund

  Bestill
 • cx

  SUM

  SUM står for Systematisk Utviklende Matematikk, og er et verktøy som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

  Pris: Kr.10,- per elev
  Utgiver: Conexus og Tønsberg kommune

  Bestill
 • gno

  Språkkompetanse i grunnleggende norsk

  Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

  Pris: Kr.10,- per elev
  Utgiver: NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

  Bestill
 • sol

  SOL

  Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

  Pris: Kr 10,- per elev i tillegg til avtale med utgiver.
  Utgiver: Gjesdal kommune

  Bestill
 • cx

  LUS

  LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese.

  Pris: Kr.10,- per elev
  Utgiver: Conexus i samarbeid med Oslo kommune

  Bestill
 • leselos

  Leselos

  Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

  Pris: Kr.10,- per elev
  Utgiver: Lesesenteret i Stavanger

  Bestill
 • holy-diver

  Dybdelæring

  Conexus Engage Dybdelæring er en modul hvor elever og lærere første steg mot dybdelæring. Ved å besvare spørsmål om dybdelæring og tverrfaglighet starter bevisstgjøringen hos elevene og de kan reflektere over egen kompetanse. Læreren får tilgang til vurderingene, og får en helhetlig innsikt i elevene, både på individnivå og som gruppe. I tillegg vil lærerne få tilgang til et bibliotek med undervisningsopplegg som legger til rette for dybdelæring i klasserommet.

  Pris: Kr 30,- per elev (Kr 10,- første året ved bestilling i desember)
  Utgiver: Conexus

  Bestill

Prøver knyttet til læreverk

 • tusen-millioner

  Tusen millioner

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kr 40,- per elev
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill fra forlaget
 • stairs

  Stairs

  Digitale prøver i engelsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kan brukes kostnadsfritt ut skoleåret 2016/17
  Utgiver: Cappelen Damm

  Kontakt administrator for tilgang.

 • salto

  Salto

  Digitale vurderingsverktøy i norsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kan brukes kostnadsfritt ut skoleåret 2016/17
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill fra forlaget

  Kontakt administrator for tilgang.

 • radius

  Radius

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kr 40,- per elev
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill fra forlaget
 • quest

  Quest

  Digitale prøver i engelsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kan brukes kostnadsfritt ut skoleåret 2016/17
  Utgiver: Aschehoug

  Bestill fra forlaget

  Kontakt administrator for tilgang.

 • multi

  Multi

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kr.40,- per elev
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill fra forlaget
 • maximum

  Maximum

  Digitale prøver i matematikk på ungdomstrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kr 40,- per elev
  Utgiver: Gyldendal

  Bestill fra forlaget
 • matemagisk

  Matemagisk

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kan brukes kostnadsfritt ut skoleåret 2016/17
  Utgiver: Aschehoug

  Bestill fra forlaget

  Kontakt administrator for tilgang.

 • 9788202531843

  Faktor

  Digitale prøver i matematikk på ungdomstrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

  Pris: Kr 50,- per elev
  Utgiver: Cappelen Damm

  Bestill fra forlaget