Dybdelæring i Conexus Engage

 • Vi må legge til rette for at elevene kommer seg ned på dypet, og blir værende der lenge nok til å oppdage alle skattene. Også de som ikke var forventet å finne.
  Vi må legge til rette for at elevene kommer seg ned på dypet, og blir værende der lenge nok til å oppdage alle skattene. Også de som ikke var forventet å finne.
 • w9_cncpt_dash_dl_expanded_matrise-final_w1366_tiles-saturated-2
  Det nye dashbordet i Conexus Engage gir læreren oversiktlig innsikt i elevens dybdelæringskompetanse.
 • Når eleven har besvart dybdelæringsundersøkelsen får læreren insikt i resultatene og hjelp til å tolke disse. Det ligger også ferdige undervisningsopplegg som legger til rette for dybdelæring i klasserommet.
  Når eleven har besvart dybdelæringsundersøkelsen får læreren insikt i resultatene og hjelp til å tolke disse. Det ligger også ferdige undervisningsopplegg som legger til rette for dybdelæring i klasserommet.
 • w9_0_1_dash_matte_expanded_w1366-single-assessment-2
  Det nye dashbordet i Conexus Engage gir læreren innsikt i elevens dybdelæringskompetanse sammen med kompetansen eleven har vist i andre fag og ferdigheter.
 • "Statistikk kan brukes til det du vil". Dette undervisningsopplegget legger til rette for at elevene jobber med problemstillingen om at statistikk kan være villedende.

Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagEt viktig forskningsbidrag argumenterer for en flerdimensjonal tilnærming til læring. Det betyr at læring foregår i samspill mellom kognitive og sosiale og emosjonelle ferdigheter (skills) som for eksempel utholdenhet, evne til å arbeide målrettet og takle motgang, nysgjerrighet, kreativitet og samarbeidsevne.
Meld. St. 28 (2015–2016)

Dybdelæring i Conexus Engage
Conexus Engage er en helt ny versjon av Vokal, og med den innfører vi en helt ny modul med fokus på dybdelæring. Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Fremtidens elever vil ha andre forventninger enn gårsdagens. Regjeringen foreslår i Stortingsmelding 28 å fornye fagene i skolen for å gi elevene dypere læring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dybdelæring handler om at elevene skal utvikle varig forståelse innenfor et fag eller på tvers av fag. Det krever at elevene er aktive i læringsprosessen, at de reflekterer over det de lærer og setter det i sammenheng med det de kan fra før.

Elever står nå på bryggekanten med ambisjon om å komme ned på dypet. Med Conexus Engage tar elever og lærere første steg mot dybdelæring. Ved å besvare 55 spørsmål om egen kompetanse og tverrfaglighet starter bevisstgjøringen hos elevene og de kan reflektere over egen kompetanse. Læreren får tilgang til vurderingene, og Conexus Engage gir en helhetlig innsikt i elevene, både på individnivå og som gruppe. I tillegg vil lærerne få tilgang til et bibliotek med undervisningsopplegg som legger til rette for dybdelæring i klasserommet.

Med Conexus Engage Dybdelæring får du:

 • Forskningsbasert analyse av dybdelæringsundersøkelse
 • Innsikt i elevenes tverrfaglighet og dybdelæring
 • Bibliotek med undervisningsopplegg for dybdelæring

 

Dybdelæring er forutsetning for fremtidens skole | Sten Ludvigsen

Helhetlig læring gir gode resultater | Bjørn Bolstad