Conexus Companion

Et samhandlingsverktøy for bedre tverrfaglig innsats

Conexus Companion legger til rette for bedre tverrfaglig innsats mellom ulike tjenester i kommunen, og sørger for individuell oppfølging av barn og unge som trenger spesiell oppmerksomhet. Løsningen støtter samhandling mellom tjenesteytere fra oppvekst-, helse- og omsorgstjenester, og tar vare på informasjonsflyt mellom disse.

Conexus Companion brukes av barnehager, skoler, barnevernstjenester, logopeder, fysioterapeuter og PP-tjenesten. Alle bidragsytere er like viktige og bidrar med sine unike perspektiv. Samlet gir disse dataene et bredt og helhetlig bilde av barnet eller eleven, noe som gjør det enklere å ta bedre valg på vegne av barnet eller eleven.

Når barn og unge blir utredet på forskjellige nivåer, er korresponderende og overførbar dokumentasjon avgjørende for å behandle hvert enkelt barn best mulig. Conexus Companion samler inn data og oppretter en side for hver bruker, som inkluderer alle oppmerksomheter, iverksatte tiltak, tidslinje for implementering, ansvarlig behandler og nøkkeldatoer. Det er også mulig å spesifisere hvordan nye prosesser skal iverksettes, og hvilke aktører som bør samarbeide for å oppnå det beste resultatet.

Conexus Companion er enkelt å bruke, samtidig som det har høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Lagring av data skjer separat for hver dataeier – kryptert og låst.

Conexus Companion kan vise til en markant forbedring innen tverrfaglig samhandling og dokumentasjon. Ansvar blir beskrevet mer presist, så oppfølging og kontroll av brukere blir mer sammenhengende og integrert.