– Systematisk tilnærming til læringsmiljøet

Dette er bildebeskrivelsen
Dette er bildebeskrivelsen

I Kristiansand kommune tar de læringsmiljø på alvor. De siste tre årene har kommunen
jobbet med et sektoromfattende utviklingsprosjekt for å bedre læringsmiljøet i skoler og barnehager, i tillegg til et nylig gjennomført pilotprosjekt med utgangspunkt i Conexus Key. Nå er kommunen klar for neste fase.

Allerede i 2013 satte Kristiansand kommune i gang en storsatsning på læringsmiljøet i barnehager og i skoler. Prosjektet Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand (FLiK) gjøres i samarbeid med forskere fra Universitetet i Aalborg, Universitetet i Agder og Høgskolen i Hedmark og har som mål å skape gode og inkluderende læringsmiljø, som gjør at elever og barnehagebarn trives bedre, lærer mer og blir mindre mobbet. Prosjektet avsluttes i 2016.

– Da Conexus tok kontakt for å fortelle om Conexus Key skjønte vi raskt at dette passet som hånd i hanske med vårt prosjekt. Conexus Key er bygget på de samme pedagogiske ideologiene som FLiK-prosjektet, og vi så at dette kunne gi oss et nyttig verktøy og en praktisk tilnærming til tankegodset vi har jobbet med i tre år, forteller Øivind Jacobsen, prosjektleder for FLiK i Kristiansand kommune.

Ulikheter i læringsmiljøkvalitet ga ulikt læringsutbytte
FLiK-prosjektet har som utgangspunkt at potensialet for eleven ligger i den konteksten eleven skal utvikle seg i. Kristiansand kommune ønsket å utforske sammenhengen mellom omgivelser og individuelle faktorer, og konkluderte med at kvaliteten på samarbeidet mellom de voksne i et læringsmiljø er avgjørende for om eleven når sitt potensial. Kommunen erkjente at det var store forskjeller i læringsmiljøkvalitet og læringsutbytte mellom skolene og barnehagene i kommunen, og at det også var betydelige ulikheter innenfor hver enhet.

– Vi kunne ikke akseptere at det skulle være en ulempe å være elev i én bydel sammenlignet med en annen. Derfor satte vi fokus på den kollektive kompetansen i kommunen. Vi har mange flinke enkeltlærere i Kristiansand, men den kollektive kulturen og det profesjonelle samarbeidet har ikke vært godt nok. Det har blant annet vært viktig for oss å jobbe med språket i samtalen mellom alle som har ansvar for barn, for å sikre at de virkelig kan kommunisere med hverandre og dermed er i stand til å løfte frem utviklingsområder, sier Jacobsen.

Hjelp til selvrefleksjon la grunnlaget for gode diskusjoner
Med Conexus Key fikk Kristiansand kommune et verktøy som hjalp dem med å sette dette tankegodset i system. Først ut var ti rektorer, og disse fikk ved hjelp av selvrefleksjon og modulbasert læring hjelp til å forstå hvilke kompetanseområder de må jobbe mer med, og hvilke utfordringer de må ta fatt i.

– Vi har kalt det en reflektert egenmelding. Spørsmålene som ble stilt i Conexus Key var svært gode og en rask gjennomgang av kartleggingsverktøyet gav tydelig uttrykk for hvor utviklingspotensialet for den enkelte ligger. I tillegg ble diskusjonene vi fikk i forlengelsen av dette svært fruktbare. Lederkraften er noe av det vi må styrke for å jevne ut forskjellene mellom enheter og avdelinger, og det å få rektorene til å reflektere over egne leder- og læringsegenskaper la grunnlag for svært gode samtaler om ledelse og endringsprosesser, forteller Jacobsen.

Piloten skal nå videreføres som et tilbud til alle ledere i kommunen, og skal trolig på sikt også tilbys til alle lærere og pedagoger.

Et treffsikkert verktøy for å sikre gode læringsmiljøer
Erfaringene så langt viser at de ti rektorene, som kommer fra fire ulike bydeler i kommunen, har tatt med seg sine erfaringer ut til kolleger og ansatte, og allerede har begynt å dele innsikt og refleksjoner. Dermed har flere fått en smakebit og prosjektet har vunnet gjenklang i hele kommunen.

– Den kollektive kompetansen i enheten og i kommunen er så viktig. Vi trenger profesjonelle voksne som kan lede og utvikle, og som evner å se utfordringer i en sammenheng. Da er det svært nyttig å få ledere og lærere til å reflektere over om de har et lærende tenkesett og om de selv er med på å påvirke læringsmiljøet på en god måte, sier Jacobsen.

– Er man i skolen må man drive kompetanseutvikling hele tiden. Vi plikter å gi elevene våre en bærekraftig opplæring, som gjør den enkelte i stand til å møte sin fremtid på best mulig måte, og vi opplever Conexus Key som svært treffsikkert for å oppnå nettopp dette. I tillegg er prosess- og resultatdata fra verktøyet Conexus Insight, som er knyttet til samme base, enkle å forstå og danner et svært godt grunnlag for utviklingsarbeid. Løsningen tar tak i kjernekompetanser som er sentrale i ny forskning, og at Conexus Key er utviklet i tett samarbeid med de samme ledende forskerne som vi har latt oss inspirere av i vårt eget forskningsprosjekt, er ikke akkurat en ulempe, sier Jacobsen.