I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.  

For å hjelpe skolene med å møte den administrative utfordringen dette medfører, har vi utviklet en modul for å forvalte lærernes fagkompetanse. Lærere registrerer sin fagkompetanse raskt og enkelt, og om de har påbegynt godkjent videreutdanning som gir studiepoeng i aktuelle fag.

Lærerutdanningen gjør en ikke automatisk kompetent til å undervise i alle fag resten av livet. Den viktigste profesjonelle læringen skjer trolig sammen med kollegaer og ledelsen i kvalitetsarbeidet. Nå stilles det likevel krav til lærernes fagkompetanse som kommunene er ansvarlige for å realisere.

CX Key Capacity er et digitalt verktøy for å støtte ledere og lærere i sin kunnskapsdeling og gir mulighet til å se lærernes profesjons- og fagkompetanse i sammenheng. I modulen fagkompetanse kan lærere enkelt registrere den delen av sin kompetanse som viser om de har tilstrekkelig fagkompetanse eller ikke, samt om de har påbegynt og godkjent videreutdanning som gir studiepoeng i aktuelle fag.

Dette gir skoleeier raskt overblikk over fagkompetansen til lærerne ved hver enkelt skole og for hele kommunen slik at de lærerne som ikke har full fagkompetanse kan tilbys å begynne på relevant etter- og/eller videreutdanning for å oppnå full fagkompetanse.

Bredden i læreryrket må ivaretas. Kvalifikasjoner (formalkompetanser) er viktige, men profesjonskompetanser (realkompetanser) er også vesentlige. Vårt verktøy for rask registrering og rapportering av fagkompetanser er derfor fullstendig integrert med profesjonsutviklende læringsverktøy som Lærende Tenkesett, Lærende Lærer og Lærende Leder.