Conexus Engage

Conexus Engage gir lærere og skoleledere et overblikk over hele læringsprosessen. Conexus Engage samler data om elevens aktivitet i læringsprosessen, organiserer og presenterer visuelt.

Conexus Engage samler data om den enkelte elev fra kartleggingsprøver, standardiserte vurderinger og digitale læringsapplikasjoner. Data blir organisert og presentert visuelt for å hjelpe lærere med å gruppere og engasjere elevene. Lærere får et overblikk over hele prosessen, og tilgang på lett tilgjengelig læringsinnhold fra den samme plattformen, så de kan tilpasse undervisningen etter individuelle behov hos elevene. Dermed får elevene det mest relevante innholdet i undervisningen, og det blir lettere å nå målene sine.

For skoleledere er Conexus Engage et effektivt verktøy til å standardisere vurderinger og prøver, og sikre at lærere gjennomfører undervisningen på en konsekvent og kvalitetssikker måte.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole kan ta i bruk Conexus Engage

Bokstavproven_forside.jpg (rw_largeArt_1201)

Bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.

Kartleggeren

Kartleggeren

Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

Alle teller

Alle teller!

Alle teller er et kartleggingsmateriell på området tall og tallforståelse, nivå 1-10.

CX Engage

Arbeid med ord

Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon.

Carlsten

Carlstens lesetest

Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker.

Kåre Johnsen ord-diktater 2. – 7. klasse

Kåre Johnsens orddiktat

Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon, normer, etc.

M-proven

M-prøvene

M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

Matemagisk

Matemagisk

Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Nye Zeppelin 3

Nye Zeppelin 3

Nye Zeppelin Vurdering er en digital prøve som kartlegger elevenes leseferdigheter i midten av 3. og 4. klasse. Prøven tester elevenes ferdigheter til å lese og forstå både enkeltord og tekster, og til å stave ord riktig.

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

Atferdssenteret

ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

Kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn. En norsk utviklet versjon av DIBELS – «Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills» og er både screening og oppfølgende kartlegging for elever som trenger mer intensivert læringsstøtte, – tilpasset og validert for norske elever.

Atferdssenteret

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment)

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment): Kartlegging og vurdering av sosiale ferdigheter 1.- 6. trinn. ESBA er både screening og oppfølgende vurdering av elevers utbytte av læringsstøtte for utvikling av sosiale ferdigheter, – tilpasset og validert for norske elever.

Quest

Quest

Digitale prøver i engelsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

s40

Setningsleseprøven S-40

S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker.

Salto

Salto

Digitale vurderingsverktøy i norsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Språk-5-6

Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

Språk 6-16

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

STAS

STAS

STAS står for ”Standardisert test i avkoding og staving”, og er en normert avkodings- og staveprøve. Samme prøve dekker alderspennet fra 2. klasse til og med 10. klasse.

Udir Logo

Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Resultater på disse prøvene legges inn manuelt i Conexus Engage.

Udir Logo

Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultater på disse prøvene eksporteres fra PAS og importeres inn til Conexus Engage.

Leselos

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

CX Engage

LUS

LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese.

Multi

Multi

Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Conexus SOL

SOL

Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

CX Engage

SUM

SUM står for Systematisk Utviklende Matematikk, og er et verktøy som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

Norges Svømmeforbund

Svømmekartlegging

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

iMAL logo

iMAL

iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

162-layers

Skolestart

Skolestart er en applikasjon utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn. Resultatene kan nå importeres til Conexus Engage.

Begripes begrepene

Grunnleggende begrepstest

Elever trenger ikke bare lære ord, de trenger også å lære begreper! Grunnleggende begrepstest måler elevens kunnskap om 33 viktige begreper innen 11 kategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Dette er derfor kartleggingsverktøyet for begreper viktige i all læring, ikke minst i begynneropplæringen. Dette…