Conexus Insight

Skolen er en kompleks organisasjon, og for å skape gode utviklingsprosesser trenger vi brede læringsanalyser som gir oss viktig input i å utvikle en felles forståelse av nå-situasjonen.

En god forankring starter med å være enige om hvilke utfordringer vi står ovenfor. Conexus Insight viser ikke bare data, men setter de i kontekst på måter som har til hensikt å involvere alle de sentrale aktørene i oppstart og evaluering av lokal kompetanseutvikling.
Conexus Insight er et verktøy for ledere som er på jakt etter sammenhenger på tvers av datatyper og datakilder, for å undersøke utvikling over tid. Kan vi se spor av tiltakene vi har satt i gang?

Conexus Insight hjelper skolene med å:

  1. Se relevante data i sammenheng. Brede læringsanalyser bidrar til dypere forståelse og kunnskap. For eksempel viser vi ikke bare resultater, men også sammenhenger mellom hvordan elevene svarer på spørsmål om trivsel og motivasjon. I norsk skole er trivselen høyere enn motivasjonen, og det er ikke nødvendigvis de samme elevene som både trives og er motiverte. Slike analyser kan igjen ses i sammenheng med læringsresultater og progresjon, kombinert med lokal kjennskap på den enkelte skole.
  2. Forstå resultatene som skal analyseres. Den kriteriebaserte fargeanalysen i Conexus Insight gjør det lettere å forstå og sammenligne verdier på tvers av indikatorer, som er en forutsetning for brede læringsanalyser.
  3. Følg elevgruppers utvikling og bevegelser over tid.
    • Hvor mange elever har vedvarende lave lese- og regneferdigheter? Kan vi se at dette endrer seg i arbeidet med tidlig innsats?
    • Hvilke resultater får vår barneskoles avgiverelever på nasjonale prøver i 8. trinn?
    • Hvordan er gjennomføringen i videregående skole for elevene vi gir fra oss etter grunnskolen?
  1. Hvordan konkrete utvalg av data kan kombineres og anvendes i utviklingsprosesser lokalt og regionalt. Vi har 38 ledelsesressurser som kan brukes som de er, tilpasses den enkelte skole eller en kan lage egne sammenstillinger – alt etter behov og kapasitet hos den enkelte skole. Dette er maler som tar utgangspunkt i resultater som skal analyseres til faste tidspunkt hvert år i kommunenes kvalitetsårshjul. Eks: analyse av nasjonale prøver, elevundersøkelsen med undertema som elevmedvirkning, fagfornyelsen og fremme et godt psykososialt læringsmiljø. Vi har også en mal for kvalitet- og utviklingsmelding som kombinerer data om skole med forskning og spørsmål til skoleeierne som har til hensikt å øke kvaliteten på styringsdialogen.  Malen tilfredsstiller rapporteringskravene for tilstandsrapport, og kvalitet- og utviklingsmelding for kommune.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Insight